Kerkenvisie

Het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed zet zich in voor de toekomst van het religieus erfgoed. Dat gebeurd middels Kerkenvisies. Bij de Kerkenvisies wordt gekeken naar zowel de maatschappelijke en religieuze functie als wel naar het gebouw zelf (exterieur en interieur).

Dat is nodig want door het teruglopend kerkbezoek staan veel kerkgebouwen onder druk. Om het religieus erfgoed van Nederland in de toekomst te behouden is actie vereist. Daarom gaan steeds meer gemeenten aan de slag met een Kerkenvisie. Inmiddels zijn dat al 240 gemeentes! Samen met gebouweigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties gaan ze in gesprek over álle gebedshuizen in hun gemeente.

Welke gebouwen blijven als gebedshuis fungeren (Religieus gebruik)? Welke gebouwen worden geschikt gemaakt voor nevengebruik (meervoudig gebruik)? En welke gebouwen worden gesloten voor de eredienst en krijgen een andere functie (herbestemming)? Maar een kerkenvisie kan ook gaan over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten of verkocht worden. Het is aan de partijen zelf om te bepalen of in de kerkenvisie ook ander religieus erfgoed (kloosters, kapellen, begraafplaatsen) wordt meegenomen.

Nederland telt meer dan 6.000 kerkgebouwen. 
Ze zijn bepalend voor straatbeeld en landschap. 
Vaak vormen deze kerkgebouwen het middelpunt van de gemeenschap. 
Menig Nederlander is er gedoopt, getrouwd, of heeft er gerouwd. 
Maar; anders dan vroeger worden kerken op veel plekken niet meer zo druk bezocht. 
Dat betekent minder geld voor onderhoud, of voor de energierekening. 
Daarom moeten we nu nadenken over de toekomst van kerkgebouwen… 
ook al is die toekomst... 
niet altijd duidelijk.
Kerkgebouwen hebben vaak veel verschillende belanghebbenden. 
Elk met eigen regels, wetten en eisen. 
En dat kan leiden tot moeizame discussies. 
Helemaal als oplossingen van kerk tot kerk gezocht moeten worden.
Willen we deze markante gebouwen behouden... 
dan is het dus belangrijk om naar elkaar te luisteren, elkaar de ruimte te geven, en de kerken in samenhang te bespreken.
Zo komen we tot een integrale kerkenvisie voor álle kerken in een gemeente.
En kunnen we samen kerkgebouwen behouden en een toekomst geven...
als kerk...
als multifunctioneel gebouw...
of met een andere bestemming. 
Meer weten over kerkenvisies? 
Ga naar www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Vrijwillig meedoen

Inmiddels zijn al 240 gemeenten aan de slag met zo’n kerkenvisie. In niet alle gemeenten is behoefte aan een kerkenvisie. In sommige gemeenten zitten de kerken op zondag meer dan vol, andere gemeenten zetten andere instrumenten in om samen met eigenaren tot afspraken over de toekomst van de kerkgebouwen te komen. Een kerkenvisie is dan ook geen verplichting, maar een vrijwillige keuze. Bekijk voor meer informatie over het nut en de noodzaak van kerkenvisies ook de handreikingen:

Hulp bij opstellen kerkenvisie

Gemeenten kunnen, naast financiële steun, hulp krijgen bij het proces naar een kerkenvisie toe. Zo worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd en is bijvoorbeeld praktische informatie beschikbaar, zoals toolsliteratuur en voorbeelden.

Decentralisatie-uitkering

Minister Van Engelshoven van OCW stelde vanaf 1 januari 2019 circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, werden beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Elke Nederlandse gemeente kon eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Terug naar de hoofdpagina.