Praktijkvoorbeelden kerkenvisies

Het programma Toekomst religieus Erfgoed is al een aantal jaren ‘op stoom’. Daarom zijn er al heel wat kerkenvisies in de maak en afgerond. Op deze pagina vind je ter inspiratie enkele links naar die opgestelde kerkenvisies. 

Een totaal overzicht van verschillende kerkenvisies is daarnaast terug te vinden in de Factsheet kerkenvisies: feiten en inzichten.

Staat uw kerkenvisie hier niet bij en wilt u uw visie ter inspiratie delen? Stuur uw link of document dan naar kerkenvisie@cultureelerfgoed.nl

De kerkenvisie van:

 • Alkmaar De Kerkenvisie is de vrucht van een intensieve samenwerking tussen kerkeigenaren, gemeente Alkmaar en andere betrokken partijen. Het eindproduct is uiteindelijk veel meer dan alleen een visie. Het is een praktisch product, inclusief een informatieve website en een online platform, waarop partijen kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.
 • Culemborg
  De kerkenvisie zal deel uitmaken van de gemeentelijke omgevingsvisie en kaders bieden voor het handelen van de gemeente. Deze kerkenvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met de binnenstadskerken en wordt ook door hen gedragen. Dat betekent ook dat deze kerken zich committeren aan de kaders en uitgangspunten zoals neergelegd in de kerkenvisie. In de kerkenvisie komen ook de overige kerkgebouwen in de stad aan de orde. Zie ook: amendement concretisering kerkenvisie
 • Den Haag
  Op 6 juli 2017 nam de Haagse gemeenteraad een motie aan waarin het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd wordt een kerkenvisie op te stellen. Deze visie moest betrekking hebben op de (op dit moment) niet-beschermde kerkgebouwen en het toekomstperspectief van deze gebouwen in beeld brengen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is deze visie niet beperkt tot christelijke kerkgebouwen.
 • Gouda
  Deze visie is het resultaat van een jaar met elkaar praten over de toekomst van het Goudse religieus cultureel erfgoed. Zo is een gemeenschappelijke visie tot stand gekomen. De eigenaren van gebedshuizen die nog in gebruik zijn en die tot het religieus cultureel erfgoed gerekend worden, speelden de hoofdrol in deze gesprekken. De gemeente faciliteerde het gesprek, nam ook deel, maar vanuit een terughoudende positie. Daarnaast spraken vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties mee en zijn Gouwenaars via een vragenlijst op de participatie-app "Gouda denkt mee" geraadpleegd.
 • Midden-Delfland
  De acht kerkeigenaren in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland verdiepten zich in dit vraagstuk en schreven met partners een gezamenlijke toekomstvisie. De Kerkenvisie Midden-Delfland schetst het toekomstbeeld van acht bakens in het landschap die, ondanks de vele uitdagingen, centrale plekken zijn waar inwoners elkaar ontmoeten. De historische gebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het landschap en de dorpskernen en bieden, naast religie, ook een plek aan maatschappelijke functies. Zonder het verhaal van de kerkenpaden is de geschiedenis van het landschap niet compleet.
 • Nieuwkoop
  Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop de “Kerkenvisie Gemeente Nieuwkoop” vastgesteld. Dit is een middel om het kerkenlandschap van de gemeente Nieuwkoop op een duurzame wijze voor de toekomst te behouden. Deze visie biedt handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het mogelijkerwijs herbestemmen van leeglopende kerkgebouwen in de gemeente. Deze handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente.”
 • Opsterland
  De visie religieus erfgoed van gemeente Opsterland richt zich op de kerkgebouwen die oorspronkelijk zijn gebouwd voor religieus gebruik, wat wil zeggen dat een kerkgebouw in deze visie een gebouw is dat door of in opdracht van een religieus genootschap gerealiseerd is ten behoeve van het gezamenlijk belijden van het geloof. De visie religieus erfgoed gaat niet alleen over herbestemming, maar over alle situaties waarin kerkgebouwen terecht kunnen komen.
 • Oudewater 
  Oudewater ontstond op de oeverwal van de Hollandsche IJssel en het oude water. Bonifatius had een zendingspost in Woerden. Eén van de zendelingen heeft ook Oudewater bezocht. In deze tijd moet een kerkje van hout en leem met een rieten dak zijn gebouwd. In de elfde eeuw was Oudewater welvarend genoeg om een tufstenen kerkje te kunnen bouwen.
 • Sint-Petrus parochie
  Landelijk neemt het aantal ingeschreven RK gelovigen en het aantal RK kerkgangers af. Ook de Sint-Petrus parochie (Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland) ziet een dalende trend in het aantal ingeschreven parochianen, het aantal kerkbezoekers en de deelname aan de sacramenten. Belangrijke redenen voor het parochiebestuur om kritisch te kijken naar de toekomst van de parochie in het algemeen en meer specifiek naar de toekomst van de kerkgebouwen.
 • Súdwest-Fryslân
  In het weidse landschap van Súdwest-Fryslân vallen al gauw één of meer markante, vaak honderden jaren oude kerken op. Dat deze gebouwen blijven bestaan is echter niet vanzelfsprekend. Deze Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân hoopt richting te geven en is een praktische handreiking. Religieus of niet, veel mensen hebben een band met de kerk in hun dorp of buurt.
 • Utrecht
  Utrecht heeft een aanzienlijke rijkdom aan kerkelijke monumenten en behoort daarmee tot de top in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief. De bescherming van monumentale kerkgebouwen is op orde en de meeste gebouwen verkeren in een goede staat, qua casco en onderhoud. Toch is de landelijke trend van leegstand en mogelijke afstoting van monumentale kerkgebouwen inmiddels ook in de gemeente Utrecht zichtbaar, zij het nog in relatief beperkte mate.
 • West Betuwe
  Op 29 november 2022 stelde de gemeenteraad de ‘kerkenvisie West Betuwe 1.0’ vast. Kerkgebouwen en kerkgenootschappen vervullen een grote waarde in de gemeente West Betuwe. Daarom is (samen) een kerkenvisie voor West Betuwe gemaakt. De visie schetst een toekomstperspectief voor de 45 kerkgebouwen. 
 • Zeeland (provincie) 
  Gemeenten in d eprovincie Zeeland konden zelf bepalen of zij een kerkenvisie wilden opstellen en daarvoor een uitkering aanvragen bij de rijksoverheid. In Zeeland hebben alle gemeenten de decentrale uitkering aangevraagd en toegezegd gekregen. Erfgoed Zeeland ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van hun gemeentelijke kerkenvisie. Inmiddels hebben 12 van de 13 Zeeuwse gemeenten aan Erfgoed Zeeland opdracht gegeven voor het opstellen van een kerkenvisie. 8 daarvan zijn inmiddels afgerond en inzichtelijk.