Over ons

Een vervolg op het programma

In 2022 gaat het programma Toekomst Religieus Erfgoed verder als samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed. Vanuit OCW zijn middelen beschikbaar gesteld om de hernieuwde samenwerking de komende 4 jaar mogelijk te maken. 2022 zal gebruikt worden om dat vervolg gezamenlijk opnieuw vorm te geven. Of dat weer in de vorm van een programma zal zijn, of in een andere samenwerkingsvorm zal ook onderwerp van gesprek zijn.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Interprovinciaal overleg
  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Erfgoedvereniging Heemschut
  • Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen
  • Museum Catharijne Convent
  • Nationaal Restauratiefonds
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eind 2021 eindigde het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Een samenwerkingsprogramma tussen acht partners die zich van 2018-2021 samen ingezet hebben voor de toekomst van onze kerken en kloosters. De afgelopen jaren is veel bereikt. Zo is o.a. sterk ingezet op in het instrument kerkenvisie. Het in 2019 breed geïntroduceerde instrument wordt nu in 240 gemeenten benut om het gesprek over de toekomst van 75% van alle gebedshuizen in de samenleving te faciliteren. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei afspraken, producten, acties en voorzieningen. Precies waarop gehoopt was. Want de gebedshuizen zijn lokaal geworteld en alleen lokaal kunnen die gebouwen een duurzame toekomst geboden worden.

Kerkenvisies laten zien wat nodig is

Tegelijkertijd brengen die kerkenvisies ook aan het licht wat de concrete opgaven per gebedshuis zijn: onderhoud/restauratie, verduurzamen, aanpassen voor multifunctioneel gebruik, herbestemmen. Het is dan ook duidelijk dat het einde van het programma niet betekent dat de opgave rondom het religieus erfgoed klaar is. Integendeel. De hulpvraag vanuit de gemeenten en kerken klinkt luid en duidelijk, en steun bij de kerkenvisies die nog in ontwikkeling zijn blijft nodig. De partners hebben dan ook samen afgesproken samen door te gaan.

Resultaten 2021

2021 is afgesloten met een aantal producten die zowel digitaal en als hardcopy werden uitgebracht. Zo verscheen er een derde handreiking voor gemeenten die met name ingaat op de vraag hoe je een kerkenvisie omzet in concrete handelingen en afspraken. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de koppeling tussen een kerkenvisie en een omgevingsvisie. Daarnaast was er een derde editie van het magazine ‘Met Hart & Ziel’ waarin een brede overview geboden wordt van allerlei zaken die in het programma aan de orde zijn gekomen of nog doorlopen in de toekomst.