Over ons

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en heeft draagvlak bij een breed publiek. In het programma Toekomst Religieus Erfgoed (2018-2021) hebben overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisatie zich samen ingezet voor de toekomst van dit religieus erfgoed. In 2022 gaat het programma verder als samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft daar geld beschikbaar voor gesteld. 

Vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn middelen beschikbaar gesteld om de hernieuwde samenwerking de komende 4 jaar mogelijk te maken. Het jaar 2022 wordt gebruikt om dat vervolg gezamenlijk opnieuw vorm te geven. Of dat weer in de vorm van een programma is, of in een andere samenwerkingsvorm wordt dan ook onderwerp van gesprek.

Resultaten

Het programma heeft de afgelopen jaren is veel bereikt. Zo is o.a. sterk ingezet op in het instrument kerkenvisie. Het in 2019 breed geïntroduceerde instrument wordt nu in 240 gemeenten benut om het gesprek over de toekomst van 75% van alle gebedshuizen in de samenleving te faciliteren. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei afspraken, producten, acties en voorzieningen. Precies waarop gehoopt was. Want de gebedshuizen zijn lokaal geworteld en alleen lokaal kunnen die gebouwen een duurzame toekomst geboden worden.

Kerkenvisies laten zien wat nodig is

Tegelijkertijd brengen die kerkenvisies ook aan het licht wat de concrete opgaven per gebedshuis zijn: onderhoud/restauratie, verduurzamen, aanpassen voor multifunctioneel gebruik, herbestemmen. Het is dan ook duidelijk dat het einde van het programma niet betekent dat de opgave rondom het religieus erfgoed klaar is. Integendeel. De hulpvraag vanuit de gemeenten en kerken klinkt luid en duidelijk, en steun bij de kerkenvisies die nog in ontwikkeling zijn blijft nodig. De partners hebben dan ook samen afgesproken samen door te gaan.

Resultaten 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een aantal producten die zowel digitaal en als hardcopy werden uitgebracht. Zo verscheen er een derde handreiking voor gemeenten die met name ingaat op de vraag hoe je een kerkenvisie omzet in concrete handelingen en afspraken. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de koppeling tussen een kerkenvisie en een omgevingsvisie. Daarnaast was er een derde editie van het magazine ‘Met Hart & Ziel’ waarin een brede overview geboden wordt van allerlei zaken die in het programma aan de orde zijn gekomen of nog doorlopen in de toekomst.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners in het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  • Interprovinciaal overleg

  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

  • Erfgoedvereniging Heemschut

  • Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen

  • Museum Catharijne Convent

  • Nationaal Restauratiefonds

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap