U bent hier

Overzicht van kerkenvisies

Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met het opstellen van een kerkenvisie. Ter inspiratie en informatie zijn hieronder een aantal voorbeelden van reeds opgestelde kerkenvisies te vinden.

Kerkenvisie Utrecht

Utrecht heeft een aanzienlijke rijkdom aan kerkelijke monumenten en behoort daarmee tot de top in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief. De bescherming van monumentale kerkgebouwen is op orde en de meeste gebouwen verkeren in een goede staat, qua casco en onderhoud. Onder meer door de diversiteit aan geloofsgemeenschappen speelt de landelijke problematiek minder en de mogelijkheden voor het verdienen door nevengebruik is gezien de centrale ligging relatief groot. Toch is de landelijke trend van leegstand en mogelijke afstoting van monumentale kerkgebouwen inmiddels ook in de gemeente Utrecht zichtbaar, zij het nog in relatief beperkte mate.

Kerkenvisie Sluis

De gemeente Sluis heeft een grote rijkdom aan kerkgebouwen, van zeer jonge tot zeer oude, van monumentale tot minder monumentale, van beschermde tot niet-beschermde, van in het oog springende tot bijna onherkenbare, van kerkgebouwen die nog als zodanig gebruikt worden tot kerkgebouwen die al gedurende langere of kortere tijd een nieuwe bestemming hebben gevonden, van kerkgebouwen in een slechte staat tot kerkgebouwen in een goede staat. Gelukkig verkeert een groot gedeelte van de kerkgebouwen in een redelijke tot goede staat. De ervaringen elders in den lande leert dat het als gemeente aannemen van een afwachtende houding niet voldoende is. Behoud van kerkgebouwen vergt een actieve houding.

Kerkenvisie Den Haag

Op 6 juli 2017 nam de Haagse gemeenteraad een motie aan waarin het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd wordt een kerkenvisie op te stellen. Deze visie moest betrekking hebben op de (op dit moment) niet-beschermde kerkgebouwen en het toekomstperspectief van deze gebouwen in beeld brengen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is deze visie niet beperkt tot christelijke kerkgebouwen.

Eindrapportage Lokale Agenda Religieus Erfgoed Deventer

De doelstelling van dit rapport is drieledig. Allereerst dient het als kennisbron. Het is van belang dat de kennis en ervaring die in Deventer is opgedaan, wordt vastgelegd en gedeeld. Met name voor andere (lokale) overheden, maar ook voor monumenteneigenaren en erfgoedorganisaties hebben deze ervaringen waarde. Daarnaast heeft het rapport als doel om de discussie te voeden over de rol die de lokale overheid kan spelen om de groeiende problematiek aan te pakken. Hiervoor worden concrete aanbevelingen gedaan. Ten derde is het rapport een verantwoording richting de provincie.

Kerkenvisie Sint-Petrus parochie Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland

Landelijk neemt het aantal ingeschreven RK gelovigen en het aantal RK kerkgangers af. Ook de Sint-Petrus parochie ziet 
een dalende trend in het aantal ingeschreven parochianen, het aantal kerkbezoekers en de deelname aan de sacramenten.
Alle 6 kernen binnen de parochie kennen een vergelijkbare trend in de terugloop. Belangrijke redenen voor het parochiebestuur om kritisch te kijken naar de toekomst van de parochie in het algemeen en meer specifiek naar de toekomst van de kerkgebouwen.

Kerkenvisie Nieuwkoop

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop de “Kerkenvisie Gemeente Nieuwkoop” vastgesteld. Dit is een middel om het kerkenlandschap van de gemeente Nieuwkoop op een duurzame wijze voor de toekomst te behouden. Deze visie biedt handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het mogelijkerwijs herbestemmen van leeglopende kerkgebouwen in de gemeente. Deze handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente.”