U bent hier

Programma werkgroepen voor 2015 en 2016

woensdag 17 december 2014 - 16:54

Na de lancering van de Agenda volgde vanaf september de start van de zeven werkgroepen. De eerste opgave vormde het concreet maken van de omschreven onderwerpen, en die vertalen in activiteiten die in 2015 en 2016 op de planning staan. Deels betreffen die activiteiten onderzoeken, waarvan de resultaten via de website van de Agenda worden gepubliceerd. Daarnaast werken we de komende twee jaar aan een programma van bijeenkomsten en activiteiten, waarbij een breed publiek wordt betrokken. In een vogelvlucht hierbij het programma van de werkgroepen.

1. Kerken en kloosters in voortgaand religieus gebruik

Binnen deze werkgroep wordt vooral gekeken naar zaken die de eigenaren van religieuze gebouwen in voortgaand gebruik helpen het hoofd qua exploitatie boven water te houden. Als eerste stap wordt bij een grote groep eigenaren geïnventariseerd wat de belangrijkste knelpunten zijn, en op welke manieren eigenaren erin slagen (door de ontwikkeling van welke activiteiten) de exploitatie te verstevigen.

2. Gebruik, exploitatie en financiering

De komende tijd wordt gewerkt aan een ‘gereedschapskist’ met hulpmiddelen op het gebied van gebruik, exploitatie en financiering voor (toekomstige) eigenaren (en indirect ook aan omwonenden) van religieus erfgoed. Er worden antwoorden geformuleerd op vragen als: hoe breng je de financiële lange termijn-exploitatie in beeld? Hoe geef je mensen inzicht in wat een kerk of klooster kost, ook als het gebouw al langere tijd niet in gebruik is? Er wordt inzicht gegeven in btw-aspecten, VBP-plicht, bestemmingsplan, Bouwbesluit, Onroerende Zaak Belasting, parkeernormen, brandveiligheid. En hoe vertaalt een monumentale status zich financieel? Hoe breng je alternatieve functies in kaart? En wat zijn de nieuwste financieringsvormen en verdienmodellen?

3. Bedoelde en onbedoelde uitwerking wet- en regelgeving

Doel van deze werkgroep is: versnelling en versoepeling van procedures door een betere kennis en toepassing van wet- en regelgeving bij alle betrokken partijen. Deze werkgroep ontwikkelt een brochure over de werking van Wabo, Besluit Omgevingsrecht (BOR) en Bouwbesluit in relatie tot religieus erfgoed. Vanuit deze werkgroep wordt het gesprek op gang gebracht tussen eigenaren en maatschappelijke erfgoedorganisaties over thema’s als: hoe ga je om met een verschil van mening. Verder wordt gewerkt aan procesbeschrijvingen voor de ontwikkeling van een kerkgebouw, gezorgd voor ‘awareness’ bij gemeenten, door het bundelen en centraal aanbieden van kennis bijvoorbeeld, en worden de gevolgen van diverse beschermingsinstrumenten beschreven.

4. Praktische handreikingen, training en scholing

Het is van belang om alle informatie en kennis die al beschikbaar is te bundelen en op een centrale plaats aan te bieden: door de ontwikkeling van een (digitale) kennisbank religieus erfgoed. Daarnaast is er speciale aandacht voor kennis- en expertiseontwikkeling op het gebied van werving, inzet en opleiding van vrijwilligers.

5. Tussentijd en toekomstperspectief

Hoe vergroot je bewustwording en kennis over (tijdelijke) alternatieve gebruiksmogelijkheden van gebouwen bij eigenaren en gemeenten? Door inzicht te krijgen in gemeentelijke visies op religieus erfgoed. Door het ‘in real time’ volgen van tussentijdse processen (praktijkcasussen). Door het verzamelen en ontsluiten van stappenplannen. Door het verkennen van de ontwikkeling van een ‘liturgisch plan’ door huidige eigenaren, met een beschrijving van materiële en immateriële, religieuze, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van gebouwen en voorwerpen. Ook onderwerpen als ‘mottenballenconstructies’ en sloop komen binnen deze werkgroep aan de orde.

6. Waarde in meervoud

Een spannende uitdaging: hoe kom je tot een afwegingsmechanisme voor waardering en selectie van religieus erfgoed voor meer eensgezinde besluitvorming over de toekomst van een gebouw en interieur? Welke bestaande waarderingskaders worden bijvoorbeeld al gehanteerd? Hebben we onze data allemaal op orde? Uiteenlopende partners gaan de komende tijd over dit thema in gesprek. Daarnaast startte onlangs een kerkinterieurproject (een samenwerking tussen Museum Catharijneconvent, Rijksuniversiteit Groningen en RCE) waarin de waardering van ensembles (gebouwen en hun voorwerpen) centraal staat.

7. Communicatie: Open kerken en kloosters

Hoe trek je meer publiek naar kerken en kloosters? De werkgroep initieert een case study naar open kerken projecten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en betrekt voorbeelden uit het buitenland. Ook onderzoekt de werkgroep rol en functie van de website www.reliwiki.nl voor de toekomst. En wordt gekeken op welke manier ambitieuze kerken en kloosters met plannen voor ruimere openstelling van hun gebouwen hierin kunnen worden ondersteund.

Reacties