U bent hier

Brede coalitie voor religieus erfgoed

Panorama Groningen

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. Voor kloosters geldt dat het aantal actieve religieuzen drastisch afneemt. Gevolg is dat een grote groep monumentale kerken en kloosters voor de eredienst gesloten worden, worden herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Met de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed verkende de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 2014 tot en met eind 2016 samen met kerkelijke, bestuurlijke en maatschappelijke partijen aard en omvang van deze problematiek. Oplossingen werden aangeboden en bediscussieerd; wederzijds begrip en vertrouwen tussen partijen is werkende weg verder opgebouwd. Bij de afronding van het programma is de wens uitgesproken het hier niet bij te laten. Ook de Tweede Kamer drong aan op voortzetting van de samenwerking.

Op dit moment wordt verkend hoe een volgende stap in die samenwerking er uit kan komen te zien. Daarbij is de insteek te komen tot een landelijke en integrale aanpak van het gehele vraagstuk. Kern van de zaak is dat er op lokaal niveau, in samenspraak tussen partijen een visie ontwikkeld wordt op het totaal aan kerken en kloosters, monumentaal en niet-monumentaal. Over de uitkomst van dat keuzeproces en het perspectief voor elk afzonderlijk gebouw worden vervolgens in onderling overleg afspraken gemaakt tussen eigenaren, overheden en betrokkenen.