U bent hier

Betrokken organisaties

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl
RCE subsidies

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten 
en 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten

Monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
Informatie monumenten www.monumenten.nl
Landelijke kerkelijke instellingen
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) www.kerkrentmeester.nl 
Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland www.rkkerk.nl 
Oud-Katholieke kerk van Nederland www.okkn.nl 
Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland www.cgk.nl 
Remonstrantse Broederschap www.remonstranten.org 
Migrantenkerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland www.skinkerken.nl
Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO-K) http://www.cioweb.nl/cio/index.php
Raad van Kerken www.raadvankerken.nl 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer www.skggouda.nl 
Kennis en documentatie
Reliwiki www.reliwiki.nl
Archief- en documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken www.adckampen.nl
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme www.hdc.vu.nl
Katholiek Documentatie Centrum www.ru.nl/kdc
Kennisbank Herbestemming www.kennisbankherbestemming.nu
Kenniscentrum Vlaamse Steden Herbestemming Kerken www.herbestemmingkerken.be 
Kerken in Limbug http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/ 
Kerken in Beeld www.kerkeninbeeld.nl
KASKI (onderzoekscentrum Radboud Universiteit over religie en samenleving) www.ru.nl/kaski
Groene Kerken (project Kerk in Actie) http://www.groenekerken.nl/
   
Roerende goederen (beheer en exploitatie)  
Museum Catharijneconvent www.catharijneconvent.nl
Museum voor Religieuze Kunst (Uden) http://museumvoorreligieuzekunst.nl/
   
Klinkend erfgoed  
Digitaal trefpunt Klinkend Erfgoed http://klinkenderfgoed.ning.com/
Beheerders / restaurerende instellingen
De onderstaande instellingen beheren zelf monumenten en treden op als opdrachtgever voor restauraties
   
Ter plaatse werkzame woningcorporaties. Voor adressen zie bij Aedes (koepelorganisatie) www.aedes.nl
Boei / Kerk en Klooster www.boei.nl/religieus-erfgoed 
Stichting Vereniging Hendrick de Keyser http://www.hendrickdekeyser.nl/
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed www.bhre.nl 
Hermon Erfgoed www.hermonerfgoed.nl
   
Stichting Alde Fryske Tsjerken www.aldefrysketsjerken.nl 
Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl 
Stichting Oude Drentse Kerken www.drentslandschap.nl 
Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland www.bedehuizen.nl
Stichting Oude Gelderse Kerken www.oudegeldersekerken.nl
Stichting Oude Hollandse Kerken www.sohk.nl
Stichting Oude Zeeuwse Kerken www.scez.nl