U bent hier

Adopteer een Kerk - Werkbezoek Corneliuskerk, Den Hout

Bezoek aan de Corneliuskerk

Aan de Houtse Heuvel - de brink en het dorpshart van Den Hout - ligt de rooms-katholieke Sint Corneliuskerk. Het gebouw is sinds 1878 de blikvanger op de Heuvel en heeft jaren dienst gedaan als godshuis van de Catharineparochie. In 2013 besloot deze parochie echter om vijf van haar zeven kerken te verkopen; de Corneliuskerk in Den Hout is één van de kerkgebouwen. De Houtse bevolking spant zich vanaf dat moment in om het gebouw te behouden voor de gemeenschap.

In de zomer van 2013 bleek uit een enquête – uitgezet door een opgerichte stuurgroep van buurtbewoners – dat het draagvlak voor het behoud van de kerk in Den Hout groot was. Vanaf dat moment heeft de stuurgroep ingezet op behoud van het gebouw en heeft zij samen met de parochie onderzoek gedaan naar de herbestemmingsmogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant. Hierin worden de kaders en grenzen van de herbestemming in beeld gebracht. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de meest kansrijke scenario’s voor herbestemming.

Het eerste onderdeel van het onderzoek bestaat uit een kaderstudie waarin de omgeving, planologische randvoorwaarden en bouwhistorische analyse wordt beschreven. Dit laatste onderdeel is het meest relevant, gezien de hoge achterstallige onderhoudskosten van het gebouw; ruim €800.000,-. De grootste kostenpost is het dak waarvan delen vervangen moeten worden.

Uit de marktverkenning van de studie komt naar voren dat een multifunctionele evenementenlocatie in combinatie met zakelijk gebruik de meeste kansen biedt. Voor alle onderzochte scenario’s (multifunctionele evenementenlocatie, horeca en wonen) geldt een financieel tekort, door de restauratieopgave (de achterstallige onderhoudskosten) en de mogelijke aanpassingen van het gebouw. In geen van de scenario’s kan dit tekort worden terugverdiend. Het multifunctioneel gebruik is echter het meest realistische scenario, en wanneer het achterstallige onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten, is er sprake van een ‘beperkt’ tekort.

De stuurgroep geeft op de werkbijeenkomst aan dat ze zich gaat richten op het scenario van zakelijk en multifunctioneel gebruik en hoopt dat de kerk kan worden overgedragen aan de Houtse bevolking. Bij overdracht blijft er ook ruimte voor stilte en gebed. In april/mei zijn de leden van de stuurgroep persoonlijk langs de deuren van de dorpelingen gegaan om steun te vragen voor dit initiatief. Op het moment van schrijven zijn 116 ‘vrienden’ bereid gevonden het behoud van het gebouw te steunen met een bijdrage van 100 euro per jaar. Dit betekent dat er genoeg draagvlak is onder de lokale bevolking en de stuurgroep zich kan richten op de overname van het gebouw.

Op de bijeenkomst werden door verschillende aanwezige experts vraagtekens gezet bij de overname van het gebouw. Waarom zou je een gebouw met z’n grote restschuld over nemen? Volgens Sylvia Pijnenborg (BOEi) kunnen subsidies en fondsen een gedeelte van het achterstallig onderhoud dekken, maar zijn deze niet toereikend voor het gehele bedrag. Zij stelt voor om het beheer en de exploitatie van het gebouw te splitsen en beiden in een aparte stichting onder te brengen. In dat geval blijft de parochie verantwoordelijk voor het beheerkosten van het gebouw en eigenaar. De stichting wordt dan geen eigenaar van het gebouw en is alleen verantwoordelijk voor de exploitatie. Een andere optie is om de komende 5-10 jaar alleen het noodzakelijke onderhoud te verrichten en de grote restauraties achterwege te laten. Op deze manier heeft de stuurgroep meer tijd om een nieuwe functie te vinden.

Aangrenzend het kerkgebouw ligt het dorpshuis den Brink, dat over multifunctionele ruimtes beschikt. Er is goed contact tussen het dorpshuis en de stuurgroep, en door de aanwezigen wordt benadrukt dat samenwerking erg belangrijk is. Geen van de partijen heeft er baat bij als het dorpshuis wordt ‘weggeconcurreerd’ door de nieuwe functies van het kerkgebouw. Door samenwerking te zoeken op het gebied van bijv. zaalverhuur en catering kunnen beide gebouwen elkaar juist versterken.

Nu de stuurgroep zich heeft verzekerd van genoeg draagvlak onder de bevolking, staan de komende maanden in het teken van het oprichten van een stichting, in gesprek gaan met het bisdom, het opstellen van een marketingplan en kijken naar tijdelijke gebruik voor het gebouw. Genoeg werk aan de winkel dus.

Joost Ankone, projectmedewerker Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Reacties